എന്താണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനം?

ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ്, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് ചരക്കുകളോ സേവനങ്ങളോ വിൽക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകളാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍. അവ ജനാധിപത്യപരമായ തീരുമാനമെടുക്കലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു ഒപ്പം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തൊഴിലാളികളും ഉപയോക്താക്കളും പങ്കിടുന്നു.

എന്താണ് ഒരു സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനം? വ്യക്തികളുടെ പൊതു സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക ആവശ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനായി സംയുക്ത ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ജനാധിപത്യപരമായി നിയന്ത്രിതവുമായ ഒരു സംരംഭത്തിലൂടെ സ്വമേധയാ ഐക്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയായാണ് ഒരു സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ നിർവചിക്കുന്നത്.

എന്താണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം? വ്യക്തികളോ ഗ്രൂപ്പുകളോ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്നതിനോ സേവനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം.

യഥാര്‍ത്ഥമായ ഒരു ബദൽ

പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിനും കേന്ദ്രീകൃത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും ബദലാണ്, ഇത് ഓഹരി ഉടമകള്‍ക്ക് മുമ്പ് പങ്കാളികളെ നിർത്തുന്നു.

പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയതാണ്: വിശാലമായ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, അതിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ, ഉൽ‌പാദന പ്രക്രിയകൾ, അൽ‌ഗോരിതങ്ങള്‍, ഡാറ്റ, തൊഴിൽ ഘടനകൾ എന്നിവ തൊഴിലാളികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു; ജനാധിപത്യപരമായ ഭരണസംവിധാനം, അതിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്വന്തമാക്കിയ എല്ലാ പങ്കാളികളും കൂട്ടായി പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു; പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ സഹ-ഡിസൈന്‍, അതിൽ എല്ലാ പങ്കാളികളെയും പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഡിസൈനിലും സൃഷ്ടിയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ശേഷികൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വളരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു; ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് വികസനത്തിനും ഓപ്പൺ ഡാറ്റയ്‌ക്കുമുള്ള ഒരു അഭിലാഷം, അതിൽ പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾക്കായി അൽഗോരിത അടിസ്ഥാനമിടാന്‍ കഴിയും.

ഓഹരി ഉടമകളല്ല, പങ്കാളികളാണ്

പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ന്യായമായതും മാന്യവുമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ലാഭം ചുരുക്കം ചിലർക്കല്ലാതെ, നിരവധിപേർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

രണ്ട് മോഡലുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത്

സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ 200 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ചരിത്രവും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം മാതൃകയും നിർമ്മിക്കുന്നു, വേറിട്ടതും നൂതനവുമായ ഒരു സമീപനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹകരണങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും മികച്ച സവിശേഷതകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ക്രമീകരിക്കുന്നു.

ഒരു ആഗോള പ്രസ്ഥാനം

പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ ശിശു സംരക്ഷണം, ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി, നഗര പുനരുപയോഗം, ഗാർഹിക സേവനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ ദിവസവും ഉയർന്നുവരുന്നു

Group of women in India, sitting and smiling

പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനം ചെയ്യും