Nierówność dochodów

Nierówność dochodów to kryzys globalny. Oxfam przewiduje, że tylko 26 osób posiada obecnie tyle samo bogactwa, co 3,8 miliarda ludzi na całym świecie. Koalicja organizacji non-profit, fundacji grantodawczych i organizatorów społeczności pracujących nad szeregiem powiązanych kwestii społecznych, musi zjednoczyć się, aby rozwiązać ten problem. U podstaw nierówności dochodów oraz związanych z tym obniżonych płac i pogarszających się świadczeń leży poważny problem: brak głosu i kontroli pracowników. Firmy, które szanują swoich pracowników, płacą im godziwe wynagrodzenie i traktują ich z godnością. Obecna forma kapitalizmu jest odpowiednia dla większości ludzi.

Jest to najbardziej rzeczywiste w ekonomii gig. Ze względu na jej szybki rozwój, przełomowe innowacje technologiczne i miliardy dolarów w inwestycjach typu VC, „gospodarka dzielenia się” radykalnie zmieniła miejsca pracy. Stalbilne możliwości zatrudnienia od 9-tej do 5-tej to rzadkość. Ich miejsce zajmują gigi. Jednak organizatorzy miejsc pracy i wymagania dotyczące praw pracowniczych nie nadążają za rozwojem ekonomii gig.

Fundacje grantodawcze mają do odegrania zasadniczą rolę w przeciwdziałaniu spadkowi siły roboczej. Inwestując w instytucje kotwiczne i bezpośrednio finansując kooperatywy platformowe i powiązane z nimi badania, fundacje mogą osiągnąć szeroki zakres celów. Kooperatywy platformowe poprawiają wynagrodzenia, oddają głos pracownikom, demokratyzują decyzje biznesowe, zachęcają do różnorodności siły roboczej i uwzględniają potrzeby społeczności w swoich planach biznesowych. Kooperatywy platformowe często decydują się na tworzenie firmy na niezbadanych wodach. Wystarczy spojrzeć na Savvy.coop. To przedsiębiorstwo kontaktuje pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe i rzadkie z firmami i badaczami poszukującymi danych za pośrednictwem modelu kooperatywy platformowej, w którym użytkownicy są właścicielami platformy.

Kilka fundacji już przoduje we wspieraniu spółdzielczej gospodarki cyfrowej. Kooperatywy z Wielkiej Brytanii i Fundacja Nesta ogłosiły fundusz inwestycyjny dla kooperatyw platformowych w Wielkiej Brytanii, a w 2018 r. Google.org przeznaczył 1 mln USD na wsparcie Platform Development Co-op Development Kit. Fundacje Open Society zobowiązały się wspierać dalsze badania nad tym, w jaki sposób kooperatywy platformowe mogłyby się utrzymać w Azji Południowo-Wschodniej. Ale wiele innych inicjatyw kooperatywnych wymaga wsparcia! Kooperatywy platformowe są kapitałochłonne i oferują możliwości inwestycyjne. Fundacje powinny się pospieszyć, aby zaspokoić tę potrzebę.

Oprócz wsparcia finansowego ruch ten potrzebuje wsparcia organizacji non-profit i działaczy zajmujących się wieloma kwestiami politycznymi. Ponieważ kooperatywy platformowe zajmują się mnóstwem problemów społecznych i politycznych – w tym brakiem prawa do prywatności, dyskryminacją rasową i płciową, niedostateczną reprezentacją marginalnych populacji i wieloma innymi kwestiami – musimy budować sojusze między ruchami. Dzięki temu alternatywnemu modelowi gospodarczemu mamy okazję do stworzenia solidarności w całym spektrum ruchów politycznych. Aby tak się stało,organizacje charytatywne i rzecznicy muszą połączyć siły z liderami społecznymi i kooperatywami platformowymi!

Who Else Benefits from Platform Co-ops