અમારા વિશે

એક હબ જે પ્લેટફોર્મ કો-ઓપનો પ્રારંભ કરે છે, વધારે છે અથવા પ્લેટફોર્મ કો-ઓપમાં રૂપાંતરિત કરે છે.

પીસીસી વિશ્વભરના હજારો વર્કર-માલિકો સાથે સેંકડો પ્લેટફોર્મ કો-ઓપ બિઝનેસના વિકાસ અને રૂપાંતરને સમર્થન આપે છે.

પીસીસી સહયોગી:

Center for Civic Media MIT, Oxford Internet Institute, United States Federation of Worker Cooperatives (USFWC), Berkman Klein Center for Internet and Society at Harvard University, The U.S. Solidarity Economy Network, Civic Hall, Sustainable Economies Law Center, Dimmons.net, National Cooperative Business Association, IG Metall, Cooperative University College of Kenya, ICA group, FEBE Coop, P2P Foundation, SMart, Ver.di, Institute for the Study of Employee Ownership and Profit Sharing at the School of Management and Labor Relations at Rutgers University, The National Domestic Workers Alliance (NDWA), Alexander von Humboldt Institute for Internet Society, Commons Transition Coalition, Business Council of Co-operatives and Mutuals (Australia)

પીસીસી સહયોગી સંસ્થાઓ અને કાર્યકારી જૂથો:

Japan, Hong Kong, Sweden, Australia, Germany, and Italy